Het beleid

Het beleid van HTIB kent vier speerpunten die door middel van diverse activiteiten ondersteund worden.
Bij het uitvoeren van deze activiteiten staat het belang van migranten en hun maatschappelijke positie centraal.

Deze vier speerpunten zijn:
Burgerschap
Sociale cohesie
Sociaal economische ontwikkeling
Migratie en ontwikkeling

Burgerschap

Burgerschap is belangrijk in de vorming van een stabiele en goed functionerende gemeenschap waar actieve participatie van allen in de maatschappij centraal staat. Het aansterken van het gevoel van burgerschap is een belang- rijk punt om ervoor te zorgen dat bevolkingsgroepen één zijn met de samenleving waarin ze leven en dat ze optimaal kunnen genieten van de vrijheden die een rechtsstaat als Nederland biedt.
De laatste jaren kunnen we constateren dat de samenleving is verhard. De intolerantie groeit, populisme wint aan stemmen en de gevolgen kunnen we zien in de vreemdelingenwet die nationaal en internationaal strenger wordt. Maatschappelijke organisaties hebben als gemeenschappelijk belang om deze ontwikkelingen om te buigen en de solidariteit onder elkaar te bevorderen. HTIB heeft de krachten gebundeld met partnerorganisaties om samen te werken op het gebied van signalering, voorlichting en mobilisering.

HTIB heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor het versterken van het gevoel van burgerschap in de Migrantene gemeenschap in Nederland. Als we het over burgerschap hebben, dan hebben we het over de participatie van de burgers in de samenleving met behoud van hun eigen culturele identiteit, maar op het zelfde moment wordt er vorm gegeven aan een gemeenschappelijke identiteit. Burgers hebben bepaalde rechten zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, recht op democratie, recht op onderwijs, etc.. Met rechten komen ook bijbehorende plichten waar burgers zich aan moeten houden zoals het aanhouden van bepaalde regels, maar ook hun participatie is van groot belang als het gaat om het creëren van een verbondenheid met anderen in de maatschappij.

Om de doelgroep te begeleiden tot actief burgerschap worden verschillende activiteiten georganiseerd in samenwerking met andere organisaties binnen het netwerk van HTIB. Bundeling van krachten betekent ook een vergroten van de effectiviteit.

Voorlichting en training

Voorlichting in het kader van burgerschap
Voorlichting en training in het kader van actief burgerschap behoren al sinds de oprichting tot de structurele activiteiten van HTIB. In de jaren zeventig en tachtig waren de taken van de zelforganisaties gericht op het verwerven van gelijke rechten voor migranten, taalverwerving, inburgering etc.

Inmiddels zijn de activiteiten van deze organisaties steeds meer gericht op actief  burgerschap en sociale cohesie: het belang van meedoen in de maat- schappij, het accepteren van (groepen) mensen die anders zijn dan jezelf, het ontwikkelen en aanwenden van eigen kennis en vaardigheden, weerbaarheid en empowerment. Binnen Migranten is inmiddels een netwerk ontstaan van samenwerkende organisaties met ieder hun eigen specialismen. Activiteiten worden vanuit dit netwerk georganiseerd, wat als voordeel heeft dat een grote en diverse groep mensen wordt bereikt zoals ouderen, vrouwen, jongeren en vluchtelingen.

Voorlichting over het belang van vrijwilligerswerk
HTIB zet zich, in samenwerking met diverse organisaties uit het netwerk al jaren in voor bevordering van vrijwilligerswerk. De expertise die in de loop der jaren is opgebouwd wordt benut om kaders van andere organisaties te trainen en het belang van het doen van vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen van een steeds breder publiek. Dat kan zijn in de vorm van voor- lichtingen, trainingen, conferenties, workshops en debatten.
Door trainingen en voorlichtingen te geven aan de kaders van de diverse zelforganisaties worden handvatten geboden om de achterban te stimuleren tot het doen van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft zowel een individueel als een maatschappelijk belang. Leden van de doelgroep die maatschappe- lijk minder actief zijn kunnen worden gemotiveerd tot het doen van vrijwilli- gerswerk. Dit voorkomt dat men in een maatschappelijk isolement geraakt, verbreedt de werkervaring, biedt kans tot het volgen van cursussen of trainingen om kennis en vaardigheden te vergroten en kan uiteindelijk leiden tot het vinden van betaald werk. Daarnaast leveren vrijwilligers een belangrijke bij- drage aan de maatschappij door zich in te zetten voor het algemeen belang. In de komende jaren ontwikkelt en realiseert HTIB kadertrainingen voor de kaders van de migranten zelforganisaties om hun vaardigheden betreffende het werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers te optimaliseren. Het streven  is om de doelgroepen van deze migrantenorganisaties bij te brengen wat het belang van actief burgerschap is en wat er bij komt kijken. De voorlichting aan de kaders van de zelforganisaties heeft als doel:
Het betrekken en stimuleren van jongeren om deel uit te maken van de netwerken en zitting te nemen in de besturen van verschillende maatschappelijke en zelforganisaties
Deskundigheidsbevordering met betrekking tot verschillende maat- schappelijke thema’s met als doel kennis door te geven aan nieuwe doelgroepen en de eigen achterban
Deskundigheidsbevordering met als doel verschillende maatschap- pelijke thema’s (bijv. migratieontwikkeling, discriminatie) in te voegen in het eigen werkplan en het zoeken naar de wijze waarop deze thema’s in het programma kunnen worden ingepast.

Voorlichting over diverse thema’s
Overige thema’s, in samenwerking met organisaties binnen het netwerk van HTIB:

• Veranderingen in het beleid in het kader van sociaal juridische hulpverlening, wetgeving, gezinsvorming, inburgering
• Geweld tegen vrouwen
• Gezondheidszorg, in samenwerking met deskundigen, met name de voor de doelgroep specifieke aandachtspunten als stress, schizofrenie, diabetes
• Ouders en onderwijs, samen met het ROC, voorlichting over de relatie tussen ouders en school, ouderbetrokkenheid, de ontwikkeling van het kind op school, de toekomst voor ouders in relatie met de school en hun kind
• Armoedebestrijding, in samenwerking met het Platform tegen Armoede en andere organisaties. Hoe kan er gebruikt gemaakt worden van de bestaande voorzieningen, solidariteit en begeleiding.
• Politieke participatie
• De politieke actualiteit in de Midden- Oosten Turkije, meer begrip voor de politieke ontwikkelingen

Organiseren van debatten
HTIB ziet het organiseren van debatten als één van haar kerntaken, zowel om het maatschappelijke debat aan te zwengelen binnen en buiten de Migranten gemeenschap als om burgers actief bij de politiek te betrekken. HTIB organiseert dan ook regelmatig debatten over diverse onderwerpen, zoals politiek, vrouwenrechten, homo-emancipatie e.d.

De komende jaren zal de voorlichting vooral ook gericht zijn op het enthousiasmeren van jongeren om plaats te nemen in de besturen van de verschil- lende migrantenorganisaties. Meer jongeren in het bestuur betekent een nieuwe kijk op de situatie en een verfrissende aanpak. Steeds meer jongeren zijn hoger opgeleid en brengen daarmee kennis binnen in de organisaties. Vrijwilligerswerk krijgt hierdoor een andere vorm en inhoud.

Tijdens debatten zal deze nieuwe vorm van vrijwilligerswerk onder de loep genomen worden om de meerwaarde zoveel mogelijk te kunnen benutten.

De thema’s van de debatten zijn divers:
Debatten naar aanleiding van de actualiteit:
Bij veranderingen in de politiek en/of de samenleving organiseert HITB debatten die daar direct op inspelen. Door in gesprek te gaan over diverse actuele onderwerpen wordt de doelgroep uitgenodigd mee te denken en mee te praten over maatschappelijke onderwerpen die ook voor hen van belang zijn.

Debatten over vrouwenrechten:
Nog al te vaak bevinden vrouwen zich in een minder sterke rechtspositie dan mannen. Dit geldt zeker ook voor vrouwen met een migratieachtergrond.

Door in debat te gaan over vrouwenrechten, schending van deze rechten, verbetering van de rechtspositie van vrouwen en het belang hiervan voor actief burgerschap, wordt duidelijk waar knelpunten liggen en op welke manier rechten van vrouwen gewaarborgd kunnen worden, zodat zij als volwaardig lid van de maatschappij kunnen functioneren.

Politieke debatten:
• Politieke bewustwording draagt bij aan het tot stand komen van actief burger- schap.
• Deelname aan verkiezingen is niet vanzelfsprekend binnen de diverse migrantengroepen. Door te wijzen op het belang van het uitbrengen van een stem tijdens verkiezingen en daarmee invloed uit te oefenen op de politiek, wordt de doelgroep gestimuleerd om deel te nemen aan het democratisch proces om op die manier de eigen belangen te behartigen, maar ook om deel uit te maken van de samenleving als geheel.

Workshops

De workshops die HTIB organiseert in samenwerking met diverse partner- organisaties hebben als doel het vergroten van de vaardigheden om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. De thema’s worden gekozen op grond van de actualiteit. Aangezien de organiserende partijen veel waarde hechten aan burgerschap en binding zijn veel van de workshops gericht op het bevorderen en in praktijk brengen van deze thema’s.

• Verschillende thema’s die aan bod zijn gekomen zijn onder andere:
• Het vergroten van burgerschap door het doen van vrijwilligerswerk
• Het belang van de democratie, door mee te doen aan verkiezingen
• Het verankeren van vrouwenrechten
• Het omgaan met homoseksualiteit
• Het omgaan met diverse religies
• Het omgaan met discriminatie door middel van empowerment