Jongeren

Door middel van voorlichting, trainingen en workshops wordt gestreefd naar verbetering van de maatschappelijke positie van Migranten jongeren. Uit eerdere ervaringen bleek dat jongeren kwetsbaar zijn waar het gaat om identiteitvorming en burgerschap. Migranten jongeren hebben op diverse fronten te lijden onder de negatieve beeldvorming die over hen bestaat in de maatschappij. Het belemmert hen in het onderwijs, bij het vinden van een stageplaats en bij het vinden van werk. Dit kan leiden tot het aannemen van een slachtofferrol, waardoor zij zichzelf beperken in hun ontplooiing en burgerschap.

Het aannemen van een slachtofferrol heeft verschillende oorzaken waarover diverse benaderingen en meningen bestaan. Het slachtofferschap is een herkenbaar fenomeen dat vaak vanuit een gevoel van zelfbescherming wordt gehanteerd.

Voorlichtingen en trainingen kunnen:
• Bijdragen aan het wegnemen van psychosociale blokkades bij jongeren zodat een actiever rol kunnen spelen in het bouwen aan hun burgerschap.
• Bevorderen van zelfredzaamheid bij jongeren
• Jongeren stimuleren om te werken aan zelfkritiek over hun positie/rol om uit de slachtofferrol te komen.
• Jongeren in staat stellen om adequaat te kunnen reageren op incidenten die stigmatiserende effecten hebben op de beeldvorming over jongeren van Migrantene afkomst.

Moslimextremisme binnen de Migranten gemeenschap
Vooroordelen, discriminatie en buitensluiting veroorzaken een gevoel van onvrede onder jongeren met een migratie achtergrond. Dit maakt hen ontvankelijk voor orthodoxie en extreme uitingen van religie. Door de negatieve beeldvorming en het daarop volgend gevoel van slachtofferschap kunnen jongeren neigen naar radicalisering op religieus gebied. Het gevaar bestaat dat zij zich afsluiten voor de maatschappij en de democratie, waarbij actief burgerschap in gevaar komt. Om dit verschijnsel tegen te gaan streeft HTIB naar lokaal georganiseerde voorlichting- en discussiebijeenkomsten over goed burgerschap, de rechtsstaat, de democratische spelregels de eigen identiteit en de rol van de Islam binnen de Nederlandse samenleving. Een landelijke conferentie rond het onderwerp met als doel de discussie over de plaats van de Islam in de Nederlandse samenleving is wenselijk.